Happy robot Van Haren

Appeal

Appeal procedure

Op deze pagina vind je een beschrijving van de procedure die een kandidaat moet volgen om beroep aan te vragen met betrekking tot het Van Haren Learning Solutions examen. Ook de voorwaarden en eisen die bij de beroepsprocedure horen zullen hier worden toegelicht.

Verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van Van Haren Learning Solutions om alle beroepen op een onafhankelijke manier te beoordelen en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de certificering geborgd blijft.

De kandidaat heeft echter de verantwoordelijkheid om de juiste procedure te volgen, de instructies op te volgen en zich te houden aan de voorwaarden omtrent het beroep.

De kandidaat moet het eens zijn met de beslissing, ongeacht de uitkomst van get beroep. Als hij of zij het er nog steeds niet mee eens is, moet hij of zij een klacht indienen volgens de klachtenprocedure. Alle klachten moeten duidelijk en expliciet gemeld worden, dit geeft de meeste kans tot succes bij het verzoek.

Evaluatieafspraken

Jaarlijks worden onze processen geëvalueerd als onderdeel van onze zelfevaluatie. Als kandidaten feedback en/of klachten geven, worden deze opgenomen in het evaluatieproces en dienovereenkomstig behandeld. Alle beroepsprocedures worden door een aparte medewerker behandeld, zonder dat de partij die betrokken is bij de klacht/feedback hiervan op de hoogte is. Dit zorgt ervoor dat de zaak eerlijk en oprecht wordt behandeld.

Appeal procedure

Als kandidaten het niet eens zijn met de beslissing aangaande het examen kunnen zij hiervan beroep voor aantekenen. Het is echter belangrijk dat de kandidaten de beroepsprocedure begrijpen voordat ze beroep aan willen tekenen. Kandidaten moeten in het beroep expliciet de vraag benoemen waarop er beroep wordt aangetekend. Tot slot moet er een duidelijke reden op worden gegeven voor het beroep en moet er begrepen worden dat de kandidaat akkoord gaat met het feit dat ze niet in staat zullen zijn om de examenvragen te bekijken na het beëindigen van het examen. Voor een uitgebreid overzicht van de beroepsprocedure verwijzen wij u door naar het overzicht (Appeal stappen)

Algemene correctie

Als een beroep gegrond een goedgekeurd is, zullen alle kandidaten die deze vraag in de afgelopen drie maanden hadden en gezakt zijn, geselecteerd worden voor een correctie van hun cijfer. Degenen die geslaagd zouden zijn als de vragen gecorrigeerd waren, krijgen een bericht waarin bevestigd wordt dat ze toch geslaagd zijn voor het examen als gevolg van de correctie.

Appeal procedure starten

De beroepsprocedure wordt op verzoek gestart als de kandidaat een examen heeft afgelegd en het niet eens is met zijn of haar resultaten en beweert dat er een fout in het examen of toets zit.

Als de kandidaat gelijk heeft, wordt zijn examenscore gecorrigeerd en corrigeren we de scores van kandidaten die de afgelopen 3 maanden deze vraag ook fout heeft gemaakt.

Wel dient er door de kandidaat akkoord worden gegaan met de algemene voorwaarden en vereisten en deze ondertekenen. De vereisten staan allemaal gedetailleerd vermeld op www.vanharen.net. Het is echter ook mogelijk dat de correctie niet wordt toegekend. In dat geval wordt de aanvraag van de kandidaat niet ingewilligd, onderdeel van de vereisten en condities is dat de kandidaat de uitkomst van het beroep accepteert.

De volgende aanvraag stappen dienen gevolgd te worden:

Gebruikers kunnen het appeal starten door een gedetailleerde e-mail te sturen naar [email protected]. De e-mail moet de volgende informatie bevatten:

Volledige wettelijke naam van de kandidaat
Examendatum (Indien van toepassing)
Examentitel (Indien van toepassing)
Examenvoucher (Indien van toepassing)
Een uitgebreid overzicht van de zaak, waarin duidelijk de redenen voor het appeal worden beschreven. Na ontvangst van het beroep zal het appeal binnen 2 dagen door ons bevestigd worden.

 

Een beroep moet binnen tien werkdagen na bekendmaking van het examenresultaat worden ingediend. Elk beroep dat na deze deadline wordt ingediend, wordt als nietig beschouwd.

De Van Haren Group zal de feiten grondig bekijken en de zaak van de gebruiker onderzoeken zodra het beroep is ontvangen. Dit beoordelingsproces gegarandeerd een eerlijke beoordeling van het beroep en maakt een gedetailleerd onderzoek van de aanvraag van de gebruiker mogelijk. Als onderdeel van de beroepsprocedure wordt de kandidaat uitgenodigd om aanvullende details en uitleg te geven over de zaak. Dit draagt bij aan een volledig beeld van de omstandigheden binnen het beroep mogelijk en helpt bij het bereiken van een eerlijke oplossing.

De Van Haren Group zal de appalant duidelijk op de hoogte stellen van het einde van de beroepsprocedure en het resultaat van het beroep mededelen.

We zetten ons in om tegemoet te komen aan de zorgen van kandidaten en zodoende willen wij ervoor zorgen dat de beroepsprocedure transparant en onpartijdig is. Door de kandidaten een manier te bieden om hun klachten te uiten en deel te nemen aan de appealprocedure, willen we de integriteit en geloofwaardigheid van onze examens en certificeringen handhaven.

 

Het aanvragen van appeal kan betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

In de examenprocedure was er een afwijking van de reguliere procedure die van invloed kan zijn geweest op de score van de kandidaat.

De kandidaat meent dat er een verkeerde berekening is gemaakt bij het examenresultaat, waardoor de kandidaat is gezakt voor zijn/haar examen.

Een kandidaat heeft een vraag beantwoordt die onjuist geformuleerd/berekend is, terwijl dit in werkelijkheid juist had moeten zijn.

Als een kandidaat het niet eens is met een sanctie nadat hij (mogelijk) fraude heeft gepleegd, kan de kandidaat hiertegen in beroep gaan.