Van Haren Group

Privacyverklaring Van Haren Learning Solutions

Privacyverklaring

1. Contactgegevens

Laatst gewijzigd: 17 februari 2022

Van Haren Learning Solutions B.V. (KvK-registratienummer: 68519273) is gevestigd te ‘s-Hertogenbosch aan het Emmaplein 4 (5211VW).

BTW-nr: NL857480315B01

 

website: www.vhls.global

e-mail: [email protected]

telefoon: +31 7373 70 224

2. Bereik

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten.

3. Wie zijn wij?

Wij zijn Van Haren Learning Solutions. Wij willen organisaties helpen hun doelen te bereiken door ons ecosysteem van best practices te delen. Dit omvat zaken in ons ecosysteem zoals certificering, accreditatie, examinering en een uitgebreid netwerk met en via onze partners.

We zijn voortdurend op zoek naar innovatie en kennisuitwisseling binnen IT & IT Management, Enterprise Architectuur, Business Management en Project Management.

Wanneer wij diensten aan u aanbieden, kunnen wij door u verstrekte gegevens verwerken. Van Haren Learning Solutions is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Van Haren Learning Solutions verwerkt uw persoonsgegevens in de zin van de General Data Protection Regulation (“GDPR”). Van Haren Publishing hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar abonnees, klanten en bezoekers van haar website(s). Daarom behandelen en beveiligen we de persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Hieronder leggen we uit welke gegevens we verwerken en hoe deze worden gebruikt. We laten je ook weten wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe lang we je gegevens bewaren.

4. Hoe verzamelen we persoonlijke gegevens?

Van Haren Learning Solutions en externe dienstverleners kunnen persoonsgegevens verzamelen uit de volgende bronnen:

Directe interacties, zoals wanneer u zich registreert voor onze diensten;
Gegevens van derden, zoals informatie verstrekt door derden of andere informatie die u hebt verstrekt;
Geautomatiseerde trackingtechnologieën, zoals cookies.

5. Persoonlijke gegevens die wij verwerken

Van Haren Learning Solutions verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam en contactgegevens, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
Werkgerelateerde informatie, zoals functietitel of opleidingsinformatie;
Accountinformatie, zoals wachtwoorden en andere beveiligingsinformatie voor verificatie en toegang tot uw account op onze website. Je wachtwoord wordt opgeslagen en versleuteld, zodat we het niet kunnen achterhalen;
Financiële informatie, zoals bankrekeningnummers, credit- en debitcardnummers voor betalingsverwerking;
Gebruiksinformatie, zoals gedragsinformatie over hoe je navigeert binnen onze diensten en welke elementen van onze diensten je het meest gebruikt en informatie over de goederen en/of diensten die je wilt bestellen, wensenlijst, voorkeuren, interesses, etc. Andere informatie die u deelt via onze website en online winkel;
Computer-, apparaat- en verbindingsinformatie, zoals IP-adres, browsertype, -versie en -locatie;
Alle afgelegde examens en alle examenresultaten.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogden. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

6. Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?

Van Haren Learning Solutions gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt. In andere gevallen gebruiken we ze alleen voor wettelijke of andere legitieme doeleinden. Rechtmatigheid van de verwerking is een van de belangrijkste grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze context passen we de volgende wettelijke verwerkingsgronden toe Artikel 6 (1) GDPR: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (sub a);
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (sub b);
verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is (sub c);;
de verwerking is noodzakelijk met het oog op de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan die belangen of vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is (sub f).

Afhankelijk van het type dienst dat wij aan u verlenen, kunnen wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Het beheren van onze relatie tussen u en Van Haren Learning Solutions, zoals het verstrekken en beheren van uw toegang tot en gebruik van onze diensten. Denk ook aan facturatie, het leveren van producten of diensten of het retourneren van producten. Deze verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren;
Het verbeteren van onze diensten en het ontwikkelen van nieuwe producten. In dit kader kunnen wij u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes of om uw klantervaring te personaliseren. Deze verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen;
Marketing en andere commerciële activiteiten, zoals het aanbieden van nieuwsbrieven en/of advertenties. Deze verwerking gebeurt met uw toestemming of als onderdeel van onze legitieme belangen;
Andere algemene bedrijfsondersteunende doeleinden. Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is of anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of voor onze legitieme belangen;

7. Geautomatiseerde besluitvorming

Van Haren Learning Solutions neemt examens af die automatisch beoordeeld worden, zoals multiple-choice examens of vergelijkbare examineringsvormen. Afhankelijk van het examenresultaat wordt automatisch een certificaat uitgereikt aan de examenkandidaat. Deze vorm van geautomatiseerde besluitvorming is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en Van Haren Learning Solutions in de zin van artikel 22 lid 2 sub a GDPR. In andere gevallen vindt geautomatiseerde besluitvorming plaats met uitdrukkelijke toestemming van de examenkandidaat in de zin van artikel 22, lid 2, onder c) GDPR.

8. Hoelang we persoonlijke gegevens bewaren

Van Haren Learning Solutions bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we alle redelijke stappen ondernemen om deze te verwijderen en op te slaan in onze systemen of om deze op gepaste wijze te anonimiseren zodat u niet langer kunt worden geïdentificeerd.

9. Persoonlijke gegevens delen met derden

Van Haren Learning Solutions verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Van Haren Learning Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Partijen waarmee wij persoonsgegevens kunnen delen, ten behoeve van onze dienstverlening, zijn onder andere:

Van Haren Publishing B.V. in haar hoedanigheid als gelieerde onderneming van Van Haren Learning Solutions, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de diensten die wij leveren;
onze dienstverleners voor het beheren of hosten van diensten en/of het ondersteunen van technologie voor de diensten die wij leveren, zoals betalingspartners, leveringspartners, managementboek, IT-leveranciers, marketingbureaus, juridische partners en accountants;
De volgende certificeringsleveranciers:
CATS CM®
Certified Bio Professional (CBP)
ISM
BIAN
ITAMOrg
Pragmatic Learning
NL AIC
express
Agile Consortium
Masters of Growth
overheden en toezichthouders, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.
andere verwerkers die we inschakelen om ons te helpen;
andere derden, na schriftelijke toestemming van u.
Wanneer we persoonsgegevens intern of met derden in andere landen delen, hebben we de nodige waarborgen in overeenstemming met de GDPR.

10. Cookies

Van Haren Learning Solutions maakt gebruik van cookies. Cookies of vergelijkbare technieken (gezamenlijk “Cookies”) zijn kleine tekstbestanden of pixels die kunnen worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en het verkeer op onze website te analyseren. Cookies kunnen nodig zijn om het browsen op de website beter te laten werken. Met uw toestemming gebruiken we soms cookies van derden voor marketingdoeleinden. Cookies van derden kunnen informatie verzamelen om persoonlijk surfgedrag te analyseren.

 

We kunnen cookies gebruiken die in een van de vier onderstaande categorieën vallen:

Noodzakelijke cookies – deze verplichte cookies zijn nodig om onze websites goed te laten functioneren;
Functionele cookies – deze cookies voegen extra functionaliteit toe aan onze websites;
Prestatiecookies – deze cookies ondersteunen analytische diensten die ons helpen de functionaliteit en gebruikerservaring van onze website te verbeteren;
Interest Cookies – deze cookies kunnen worden toegepast om inzichten te verzamelen voor gepersonaliseerde content en advertenties op onze en andere websites.
Voor het gebruik van cookies werkt Van Haren Learning Solutions samen met Google, Facebook en ActiveCampaign.

11. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Haren Learning Solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Van Haren Learning Solutions wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

12. Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Van Haren Learning Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].