Disclaimer & Trademark

Van Haren Publishing is een geregistreerd bedrijf in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Registratienummer bedrijf (KvK nr.) – 11069232

BTW-nummer – NL 8180.09.433.b01

Onze website is ontworpen om algemene informatie te verschaffen over Van Haren Publishing, haar gelieerde bedrijven en haar activiteiten, en om een e-bibliotheek te bevatten. Deze e-library bevat e-books en een database met whitepapers.

Van Haren Publishing geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot de inhoud van de informatie in de e-library en biedt geen garantie dat de inhoud foutloos is. Van Haren Publishing is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale of gevolgschade, financieel of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van deze website of uit het vertrouwen op de inhoud. Elk gebruik van informatie en enige (delen van) inhoud of materialen op deze website vindt plaats voor eigen rekening en risico.

Elk gebruik van informatie en (een deel van) de inhoud of materialen op deze website is strikt beperkt tot niet-commerciële, individuele doeleinden. Als u informatie of inhoud van materialen voor andere doeleinden wilt gebruiken, dient u contact op te nemen met Van Haren Publishing. Afhankelijk van het doel kan Van Haren Publishing besluiten om toestemming te verlenen voor dergelijk gebruik en behoudt zich het recht voor om voorwaarden te stellen.

Het is op geen enkele wijze toegestaan om (delen van) de inhoud van de materialen in de e-library op deze website te verkopen, te verhandelen, te reproduceren of te wijzigen. U bent aansprakelijk voor alle schade en alle kosten van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of verband houden met de schending van deze verplichting.

Als je de links op deze website gebruikt om naar andere websites te gaan, moet je je ervan bewust zijn dat de gelinkte sites mogelijk niet onder controle van Van Haren Publishing staan. Van Haren Publishing onderschrijft de inhoud van deze websites mogelijk niet en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

De copyrights van producten en informatie op deze website is eigendom van Van Haren Publishing en/of haar licentiegevers.

We bieden ondersteuning tot maximaal 12 maanden na de aankoopdatum van het product.

Van Haren Publishing is er niet van op de hoogte dat de inhoud fouten bevat of inbreuk maakt op de rechten van derden. Als je een substantiële fout of een inbreuk in dit opzicht opmerkt, stel Van Haren Publishing daarvan dan op de hoogte. In een dergelijk geval zal Van Haren Publishing, als enige remedie, het bedrag crediteren dat in rekening is gebracht specifiek gerelateerd aan de content die de substantiële fout(en) of inbreuk(en) met betrekking tot de rechten van derden bevat.

Van Haren Publishing aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan uw computer of voor virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren via uw toegang tot, gebruik van of bladeren op de website, of het downloaden van materialen, gegevens, tekst of afbeeldingen.

Elke communicatie of elk materiaal dat u per elektronische post of anderszins naar de website verzendt, zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze Service Desk op [email protected] Van Haren Publishing.

Recht van herroeping

Levering van producten:

Na aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Levering van diensten:

Na levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien u een beschadigd product ontvangt, dient u dit binnen drie dagen per e-mail te melden. U kunt deze e-mail sturen naar: [email protected]

Cookies

We kunnen de volgende informatie verzamelen:

naam
contactgegevens zoals e-mailadres
demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
andere informatie die relevant is voor klantenonderzoeken en/of aanbiedingen
Raadpleeg de sectie lijst van cookies die we verzamelen voor de volledige lijst van cookies die we verzamelen.

Wat doen we met de informatie die we verzamelen?

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen:

Interne administratie.
We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
We kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat deze voor u interessant is.
Van tijd tot tijd kunnen we uw informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.
Beveiliging

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Hoe we cookies gebruiken?

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie bij het analyseren van webverkeer of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webtoepassingen in staat om op jou als individu te reageren. De webtoepassing kan haar activiteiten afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en afkeuren door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We gebruiken traffic log cookies om vast te stellen welke pagina’s worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over webpaginaverkeer en het verbeteren van onze website om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden door ons in staat te stellen te controleren welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of informatie over u, behalve de gegevens die u met ons wilt delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat liever doet. Hierdoor kunt u mogelijk niet optimaal gebruik maken van de website.

Koppelingen naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Zodra u deze links gebruikt om onze website te verlaten, dient u er echter rekening mee te houden dat wij geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en vallen dergelijke sites niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de website in kwestie.

Beheer van uw persoonlijke gegevens

U kunt ervoor kiezen om de verzameling of het gebruik van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren te beperken:

wanneer u wordt gevraagd een formulier op de website in te vullen, zoek dan naar het vakje dat u kunt aanklikken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie door iemand wordt gebruikt voor direct marketingdoeleinden
als u eerder hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door ons te schrijven of een e-mail te sturen naar
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, distribueren of leasen aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u promotionele informatie over derden te sturen waarvan wij denken dat u die interessant vindt als u ons laat weten dat u dat wilt.

U kunt informatie opvragen over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben onder de Data Protection Act 1998. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Als u een kopie wilt van de informatie die wij over u hebben, kunt u schrijven naar.

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, schrijf of e-mail ons dan zo snel mogelijk op bovenstaand adres. We zullen alle informatie die onjuist blijkt te zijn onmiddellijk corrigeren.

Erkenningsverklaringen auteursrecht en handelsmerk
Woordmerken:

 • ITIL® is een geregistreerd handelsmerk van AXELOS Limited, gebruikt met toestemming van AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden.
 • M_o_R® is een geregistreerd handelsmerk van AXELOS Limited, gebruikt met toestemming van AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden.
 • MoP® is een geregistreerd handelsmerk van AXELOS Limited, gebruikt met toestemming van AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden.
 • MoV® is een geregistreerd handelsmerk van AXELOS Limited, gebruikt met toestemming van AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden.
 • MSP® is een geregistreerd handelsmerk van AXELOS Limited, gebruikt met toestemming van AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden.
 • P3O® is een geregistreerd handelsmerk van AXELOS Limited, gebruikt met toestemming van AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden.
 • P3M3® is een geregistreerd handelsmerk van AXELOS Limited, gebruikt met toestemming van AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden.
 • PRINCE2® is een geregistreerd handelsmerk van AXELOS Limited, gebruikt met toestemming van AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden.
 • PRINCE2 Agile® is een geregistreerd handelsmerk van AXELOS Limited, gebruikt met toestemming van AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden.
 • RESILIA™ is een handelsmerk van AXELOS Limited, gebruikt met toestemming van AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden.
 • Het swirl-logo is auteursrechtelijk beschermd door Axelos Limited
 • AgilePgM® is een geregistreerd handelsmerk van Agile Business Consortium Limited. Alle rechten voorbehouden.
 • AgilePM® is een geregistreerd handelsmerk van Agile Business Consortium Limited. Alle rechten voorbehouden.
 • ASL® is een geregistreerd handelsmerk van ASL BiSL Foundation.
 • BiSL® is een geregistreerd handelsmerk van ASL BiSL Foundation.
 • BRMP® is een geregistreerd handelsmerk van Business Relationship Management Institute.
 • COBIT® is een geregistreerd handelsmerk van Information System Audit and Control Association® (ISACA®).
 • DSDM® en Atern®, zijn geregistreerde handelsmerken van Agile Business Consortium Limited. Alle rechten voorbehouden.
 • IAOP® is een geregistreerd handelsmerk van IAOP.
 • SDI™ is een handelsmerk van Customers International Ltd.
  International Association of Information Technology Asset Managers, IAITAM, het IAITAM-logo en iaitam.org zijn handelsmerken van International Association of Information Technology Asset Managers, Inc. (“IAITAM, Inc.”), geregistreerd in vele rechtsgebieden wereldwijd.
 • ArchiMate® is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group.
 • DirecNet® is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group.
 • Making Standards Work® is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group.
 • OpenPegasus® is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group.
 • The Open Group® is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group.
 • Het Open Brand X® logo is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group.
 • TOGAF® is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group.
 • UNIX® is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group.
 • UNIXWARE® is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group.
 • X/Open® is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group…,