Happy robot Van Haren

Examenbeleid

Algemene voorwaarden

Door de examenvoucher te valideren geef je toestemming met betrekking tot de specifieke aspecten van de certificeringsvoorwaarden, het privacybeleid en bevestig je dat je de wettelijke leeftijd hebt om akkoord te gaan met deze voorwaarden.

We beschrijven de details van het examen, zoals het aantal vragen, de minimumscore en de duur van het examen. We bespreken ook de beroepsprocedure, het fraudebeleid en leggen uit met wie we je persoonlijke gegevens delen met betrekking tot dit examen en certificering.

Neem contact met ons op als je vragen of opmerkingen hebt over deze voorwaarden.

ALGEMENE PRIVACY VOORWAARDEN

Van Haren Learning Solutions respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze Site gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en met wie we deze gegevens delen. We geven je deze informatie om ervoor te zorgen dat je precies begrijpt hoe we werken.

Voor zover er enige tegenstrijdigheid bestaat tussen de bepalingen van dit algemene privacybeleid en het specifieke examenprivacybeleid, hebben de bepalingen van het specifieke examenprivacybeleid voorrang.

Onze website is ontworpen om algemene informatie te verschaffen over Van Haren Learning Solutions, haar gelieerde bedrijven en haar activiteiten. Informatie op de website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Toestemming om informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden kan worden verleend via de webmaster.

Alle informatie is correct op het moment van publicatie. Van Haren Learning Solutions is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade, hetzij contractueel, door onrechtmatige daad of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van deze website of het vertrouwen op de informatie op de website.

Het is een voorwaarde voor het verlenen van vrije toegang tot het materiaal op deze website dat u accepteert dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige actie die u onderneemt op basis van de informatie. Als u de links op deze website gebruikt om naar andere websites te gaan, dient u zich ervan bewust te zijn dat de gelinkte sites mogelijk niet onder controle staan van Van Haren Learning Solutions en dat Van Haren Learning Solutions niet verantwoordelijk is voor de inhoud ervan en deze niet onderschrijft. Producten en diensten waarnaar in deze website wordt verwezen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Van Haren Learning Solutions. Andere product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.

GEGEVENS DIE WE AUTOMATISCH ONTVANGEN

Trigger: Een gebruiker bezoekt onze websiteData:Sessie-informatie die we hebben opgeslagen in uw browser (cookies en vergelijkbare technologieën)

Uw browsergegevens
Uw besturingssysteem
De pagina’s die u op onze website hebt bezocht
Bewaring:Cookies: maximaal één jaar
Andere gegevens: 3 jaar

GEGEVENS DIE WE VAN U ONTVANGEN

Trigger: Een gebruiker maakt een account aan via ons onze examenpartner (CertN)Gegevens (hierna “Basisgegevens” genoemd):E-mailadres
Volledige naam
Bewaring:5 jaar, als er geen certificaat is uitgegeven en het account niet wordt gebruikt.
Permanent, als een certificaat is uitgegeven.
Trigger: Een gebruiker doet een oefenexamen of een officieel examen.Gegevens (hierna “Examenspecifieke gegevens” genoemd):

Datum van het examen
Tijd besteed aan het examen
Antwoorden op examenvragen
De score van het examen
Bewaren:Score: permanent
Overige examenspecifieke gegevens: 3 jaar

GEGEVENS DIE WE AUTOMATISCH ONTVANGEN

Trigger:

Een derde partij geeft een certificaat of badge uit voor een gebruiker op basis van externe factoren (bijv. lidmaatschap, slagen voor papieren examens)
Gegevens: E-mailadres
Naam van de organisatie (indien van toepassing)
Bewaren: Permanent

E-MAILMARKETING

“[] door het vakje ‘Ik heb het privacybeleid gelezen en ga ermee akkoord’ aan te vinken op het registratieformulier voor productinformatie onder vhls.global/certification, wijst Van Haren Learning Solutions u een selectieve mailbox toe (via MailChimp tooling). Vanaf dit moment ontvangt u alleen specifieke en gerelateerde/relevante informatie waarvoor u zich heeft ingeschreven en waarom u heeft gevraagd.

“[] door het aanvinken van ‘Abonneer mij op de nieuwsbrief in de www.vanharen.net/shop ‘, wijst Van Haren Learning Solutions u een selectieve mailbox toe (via Active campaign tooling). Vanaf dit moment ontvangt u alleen specifieke en gerelateerde/relevante informatie waarvoor u zich heeft aangemeld en die u heeft aangevraagd.

“[] door je in te schrijven op de ‘Inschrijven voor nieuwsbrief pagina’, wijst Van Haren Learning Solutions je een selectieve mailbox toe (via Active campaign tooling). Vanaf dit moment ontvang je alleen nog specifieke en gerelateerde/relevante informatie waarvoor je je hebt aangemeld en die je hebt aangevraagd.

AFMELDEN VOOR MAILINGLIJST.

Van Haren Learning Solutions draagt zorg voor uw privacy en wij hebben niet de intentie u te spammen of informatie te sturen die niet relevant is of gerelateerd aan een eerder gekocht product.

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven van onze mailinglijst. We informeren onze klanten wel over de laatste ontwikkelingen als daar interesse voor is.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 2020-01-20
Van Haren Learning Solutions is een in Nederland geregistreerd bedrijf. Bedrijfsregistratienummer (KvK nr.) – 68519273

Onze website is ontworpen om algemene informatie te verstrekken over Van Haren Learning Solutions, haar gelieerde bedrijven en haar activiteiten en om een e-bibliotheek te onderhouden. Deze e-bibliotheek bevat e-books en een database met whitepapers. Van Haren Learning Solutions geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot de inhoud van de informatie in de e-bibliotheek en geeft geen garantie dat de inhoud foutloos is.

Van Haren Learning Solutions is niet aansprakelijk voor enige schade, hetzij directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, financiële of andere schade, voortvloeiend uit het gebruik van deze website of uit het vertrouwen op de inhoud. Elk gebruik door u van Informatie en (een deel van) de inhoud of materialen op deze website vindt plaats voor uw eigen rekening en risico.

Elk gebruik door u van informatie en (een deel van) de inhoud of materialen op deze website is strikt beperkt tot niet-commerciële, individuele, doeleinden. Indien u Informatie of enige inhoud van materialen voor andere doeleinden wenst te gebruiken, dient u contact op te nemen met Van Haren Learning Solutions. Afhankelijk van het doel kan Van Haren Learning Solutions besluiten om toestemming te geven voor dergelijk gebruik en hier voorwaarden aan verbinden.

Het is op geen enkele wijze toegestaan om (delen van) de inhoud van de materialen in de e-bibliotheek op deze website te verkopen, te verhandelen, te verveelvoudigen of te bewerken. U bent aansprakelijk voor alle schade en alle kosten, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of verband houden met de schending van deze verplichting.

Als u de links in deze website gebruikt om toegang te krijgen tot andere websites, dient u zich ervan bewust te zijn dat de gelinkte sites mogelijk niet onder controle staan van Van Haren Learning Solutions. Van Haren Learning Solutions onderschrijft de inhoud van deze websites niet en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het auteursrecht van producten en informatie op deze website berust bij Van Haren Learning Solutions en/of haar licentiegevers.

Het is Van Haren Learning Solutions niet bekend dat de inhoud fouten bevat of inbreuk maakt op rechten van derden. Indien u in dit verband een wezenlijke fout of inbreuk constateert, wordt u verzocht Van Haren Learning Solutions daarvan op de hoogte te stellen. In een dergelijk geval zal Van Haren Learning Solutions, als enige remedie, het bedrag crediteren dat in rekening is gebracht specifiek met betrekking tot de inhoud die de wezenlijke fout(en) of inbreuk(en) met betrekking tot de rechten van derden bevat.

Van Haren Learning Solutions aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan uw computer of voor virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren via uw toegang tot, gebruik van of bladeren in de website of het downloaden van materialen, gegevens, tekst of afbeeldingen. Elke communicatie of elk materiaal dat u per elektronische post of anderszins naar de website verzendt, zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten.
HERROEPINGSRECHT

Levering van producten: Na aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.

De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Levering van diensten: Na levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
LEVERING EN UITVOERING

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Examenbeleid

Toestemming om (examen)informatie te delen met betrokken partijen

“[] door het vakje aan te vinken geef ik toestemming aan de leverancier van het online leersysteem CertN om mijn niet-geanonimiseerde examenresultaten te delen met de maker van het examen, Van Haren Learning Solutions. Deze informatie omvat mijn antwoorden op open vragen in het examen. Van Haren Learning Solutions vraagt deze informatie op met als doel de kwaliteit van de examens te kunnen verbeteren.”

“[] door dit vakje aan te vinken geef ik toestemming aan Van Haren Publishing om mijn contactgegevens (inclusief mijn e-mailadres) te delen met de examenmaker, Van Haren Learning Solutions. Van Haren Learning Solutions vraagt deze gegevens op met als doel je commerciële aanbiedingen te doen.”

“Wanneer je via onze website een examen koopt en de bijbehorende examenvoucher gebruikt, worden examenresultaten gegenereerd bij de leverancier van het online leersysteem. Deze aanbieder zal, zodra je het examen met goed gevolg hebt afgelegd, de resultaten van je examen delen met Van Haren Publishing. Van Haren Publishing heeft deze informatie nodig om jou je certificaat te kunnen overhandigen.

Als je hiervoor toestemming hebt gegeven bij de aanschaf van het examen via onze website, deelt de leverancier van het online leersysteem jouw niet-geanonimiseerde examengegevens met de examenmaker. Deze gegevens bevatten ook je antwoorden op open vragen in het examen. Zonder jouw toestemming verstrekt de leverancier alleen geanonimiseerde gegevens aan de examenmaker. Hierdoor kan de examenmaker de kwaliteit van de examens verder verbeteren. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven bij de aanschaf van het examen via onze website, deelt Van Haren Publishing je contactgegevens met de examenmaker zodat de examenmaker je commerciële aanbiedingen kan doen.”

DUUR VAN HET EXAMEN

Kandidaten worden van tevoren geïnformeerd over de tijd die wordt gegeven voor een examen. De tijd is de duur van het examen dat de kandidaten in totaal moeten beantwoorden.

EXAMEN MET OPEN OF GESLOTEN BOEK

In het geval van een open boek examen betekent dit dat de kandidaat het bestand van het boek krijgt tijdens het examen. Bij een gesloten boek examen is het niet toegestaan om het boek of een ander soort publicatie bij je te hebben tijdens het examen.

AANTAL VRAGEN

Het aantal vragen is het aantal vragen dat de kandidaat moet beantwoorden tijdens het examen. Het onderwerp van deze vragen wordt nader omschreven in de Exameneisen en specificaties.

OPEN OF GESLOTEN BOEK EXAMEN

In de syllabus van de certificering wordt een vereist slagingspercentage gegeven in de vorm van een percentage. Het percentage is bijvoorbeeld 70% over 100 vragen, wat betekent dat ze minimaal 70 vragen goed moeten beantwoorden.

Als je niet slaagt voor het examen omdat je niet voldoende vragen juist hebt om het minimumaantal te halen, zal de certificering niet worden behaald.

POGINGEN PER EXAMENVOUCHER

Een kandidaat kan, over het algemeen, één enkele poging doen per examenbestelling; wat betekent dat je per examen één kans krijgt om te slagen. Als een examen niet gehaald is, dan moet er een nieuw examen besteld en afgelegd worden.

Als er twee pogingen mogelijk zijn, kan de kandidaat twee pogingen doen

FORMAAT VAN VRAGEN

Tijdens het examen kunnen verschillende soorten vragen gebruikt worden om de kennis van de leerling over het onderwerp te testen. We verwijzen naar de laatste versie van de examensyllabus voor een overzicht van de vraagvormen die in dit examen worden gebruikt.