Van Haren Publishing | Corporate

Scrum Wegwijzer – Scrum Begrippenlijst

Scrum is wereldwijd de meest toegepaste methode voor ScrumAgile productontwikkeling, en kende ook in Nederland een exponentiële groei. Gunther Verheyen is Scrum-beoefenaar sinds 2003 en was bij verschillende Nederlandse organisaties betrokken bij de invoering van Scrum. Hij stelt vast dat de massale invoering van Scrum niet steeds gepaard gaat met een goed begrip van ervan. Gunther en Van Haren Publishing publiceren daarom nu de “Scrum Wegwijzer”.                                                                                                                                                          In november 2013 werd mijn boek “Scrum – A Pocket Guide” gepubliceerd door Van Haren Publishing. Dit werk staat intussen meer dan 200 weken in de top-100 van Managementboek.nl. Recent bereikte het boek zelfs op zijn hoogste notering ooit, namelijk 18. Dit is een uitzonderlijke prestatie voor een Engelstalig boek.

Het geeft aan dat er een duidelijke nood aan informatie rond Scrum is op de Nederlandstalige markt. Samen met mijn uitgever, Van Haren Publishing, besloot ik dan ook om mijn eerdere werk te vertalen als de “Scrum Wegwijzer”, en op die manier met nog meer mensen mijn passie en ervaring met Scrum te delen.

Mijn boek is geschreven vanuit mijn ervaring en overtuiging dat Scrum een levend verhaal moet zijn, een unieke reis die elke speler onderneemt. In die zin vertaalde ik de ondertitel “A Smart Travel Companion” als “Een kompas voor de bewuste reiziger”.

Bij de vertaling naar mijn moedertaal drongen nog meer keuzes zich op.

Kerntermen uit Scrum of gerelateerde vaktaal heb ik niet vertaald. Het moeilijk definieerbare begrip ‘accountability’ heb ik vertaald als ‘aansprakelijkheid’ en ‘collaboration’ als ‘samen-werking’. Bij de vertaling van ‘Self-organization’ heb ik gekozen voor ‘zelf-sturing’. Ik heb in beide gevallen bewust voor het koppelteken gekozen, zodat de lezer duidelijk de combinatie van beide woorden proeft.

Bij een goed begrip van Scrum hoort niet enkel een goed begrip van de regels van Scrum, en een onderscheid van wat wel en wat niet tot de regels behoort. Een degelijke begrippenlijst is eveneens onontbeerlijk.

Onderstaande is de begrippenlijst uit het boek “Scrum Wegwijzer”.

Het zijn termen uit Scrum, of termen die er sterk verband mee houden. Ze worden vaak niet vertaald en zijn dus behouden in hun oorspronkelijk Engelse weergave.

Burn-down Chart: een grafiek die de evolutie toont van openstaande inspanning in de tijd.

Daily Scrum: een dagelijks, time-boxed event voor het Development Team om het werk voor de volgende 24 uur binnen een Sprint te plannen en de best mogelijke voortgang richting Sprintdoelstelling te realiseren.

Definition of Done: een verzameling verwachtingen en criteria waaraan een softwareproduct moet voldoen om in productie te worden gebracht.

Development Team: de rol binnen een Scrum Team die aansprakelijk is voor de uitvoering van alle ontwikkelwerk om tegen het einde van elke Sprint een productiewaardig Increment te creëren.

Emergence: het fenomeen waarbij onverwacht nieuwe feiten (of nieuwe inzichten met betrekking tot bestaande feiten) opborrelen; feiten, kennis of inzichten die niet van tevoren bekend waren.

Empirische procescontrole: de vorm van procescontrole die zich baseert op het gegeven dat ervaring de enige bron van kennis is, en dat beslissingen gebaseerd moeten zijn op ervaringsgegevens verkregen uit de praktijk en implementatie. Empirische procescontrole is gebaseerd op drie pijlers: transparantie, inspectie (evaluatie) en aanpassing.

Increment: een werkend stuk softwareproduct dat wordt toegevoegd aan eerder gecreëerde Incrementen, waarbij het geheel van alle verwezenlijkte Incrementen een samenhangend softwareproduct vormt.

Ontwikkelstandaarden: een verzameling standaarden die het ontwikkelproces en de toepassing van technologie vorm en richting geven, die binnen een Development Team opgemaakt en geaccordeerd worden als noodzakelijk om productiewaardige Incrementen te creëren.

Product Backlog: een geordende lijst die alle werkzaamheden bevat die verricht moeten worden om een softwareproduct te creëren, te wijzigen, te onderhouden en onderhoudbaar te houden.

Product Backlog refinement: het continue proces waarbij de Product Owner en het Development Team gradueel verfijndere inzichten creëren in de Product Backlog.

Product Owner: de rol binnen een Scrum Team die aansprakelijk is voor het continu uitdrukken en beheren van de functionele en eindgebruikersverwachtingen van een product als middel om de waardecreatie te maximaliseren.

Scrum Master: de rol binnen een Scrum Team die aansprakelijk is voor de ondersteuning van een Scrum Team en de bredere omgeving, en voor de aansporing om Scrum correct te gebruiken.

Scrum Team: een team dat bestaat uit een Product Owner, een Development Team en een Scrum Master.

Scrum waarden: een verzameling van vijf kernwaarden die het Scrum framework schragen.

Sprint: een time-boxed event dat de overige Scrum events omvat, een zogeheten ‘container’-event.

Scrum wegwijzerTitel: Scrum Wegwijzer – Een kompas voor de bewuste reiziger
Auteur: Gunther Verheyen
ISBN: 9789401800402
Prijs: €19.50

 

 

Leave a Comment